نام دوره ساعت شروع زمانبندی دوره پیشنیاز معرفی دوره شهریه شهریه همراه با تخفیف پیش ثبت نام
اندروید کاربردی A تا Z ۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷-۲۱ ندارد Android ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
اندروید پیشرفته ۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۴-۱۹ ندارد Android ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
کمپ اندروید ۴ روز ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۴ روز ندارد Android ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
iOS ۴۰ ۱۳۹۷‫.‬۲۲‫/‬۰۶‫/‬ دوشنبه ۹‫-‬۱۴ ندارد Ios ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
طراح وب ۶۰ ۱۳۹۷‫/‬۰۶‫/‬۱۰‫/‬ شنبه و دوشنبه ۱۷‫-‬۲۱ ندارد Programming ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
React Native ۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ شنبه و دوشنبه ۱۷-۲۱ ندارد react native ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Network+ ۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ پنچشنبه ۱۴-۱۹ ندارد Network + ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA ۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شنبه و دوشنبه ۱۷-۲۱ ندارد CCNA ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA Colabration ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شنبه ۱۶-۲۱ ندارد CCNA Colabration ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA Security ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ یک شنبه ۱۷-۲۱ ندارد Ccna Security ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA DATACENTER ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ یکشنبه ۱۷-۲۱ ندارد CCNA DATACENTER ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNP Switch ۴۰ مهرماه پنجشنبه ۱۴-۱۸ ندارد CCNP Switch ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCDA ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ سه شنبه ۱۷-۲۱ ندارد CCDA ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
HP Server ۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ کمپ سه روزه ندارد HP Server ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
MTCNA ۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ کمپ سه روزه ندارد MTCNA ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Vmware Vsphere ۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ دوشنبه ۱۷-۲۱ ندارد Vmware Vsphere ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Security+ & Ceh ,Kali ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ چهارشنبه ۱۷-۲۱ ندارد Security+ & Ceh ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
SCCM ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شنبه و دوشنبه ۱۷-۲۰ ندارد SCCM ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
MCSA Workshop ۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دوشنبه و چهارشنبه ۱۷-۲۱ ندارد MCSA ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Sql Server lmp & Design ۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ سه شنبه ۱۷-۲۱ ندارد SQL ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Linux LPIC 1 ۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ چهارشنبه ۱۷-۲۱ ندارد Linux LPIC 1 ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
ITIL ۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۳روزه ندارد ITIL ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
A+ ۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ سه شنبه ۱۷-۲۱ ندارد A+ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Photoshop ۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ پنجشنبه ۹-۱۴ ندارد ---- ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
”تقویم