نام دورهساعتشروعزمانبندی دورهپیشنیازمعرفی دورهشهریهشهریه همراه با تخفیفپیش ثبت نام
اندروید کاربردی A تا Z۴۰۱۳۹۷/۰۵/۲۱۱۷-۲۱نداردAndroid۱۲.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
اندروید پیشرفته۴۰۱۳۹۷/۰۵/۱۸۱۴-۱۹نداردAndroid۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
کمپ اندروید۴ روز۱۳۹۷/۰۶/۰۶۴ روزنداردAndroid۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
iOS۴۰۱۳۹۷‫.‬۲۲‫/‬۰۶‫/‬دوشنبه ۹‫-‬۱۴نداردIos۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
طراح وب۶۰۱۳۹۷‫/‬۰۶‫/‬۱۰‫/‬شنبه و دوشنبه ۱۷‫-‬۲۱نداردProgramming۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
React Native۳۰۱۳۹۷/۰۶/۲۶شنبه و دوشنبه ۱۷-۲۱نداردreact native۱۷.۰۰۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Network+۳۰۱۳۹۷/۰۵/۲۵پنچشنبه ۱۴-۱۹نداردNetwork +۴.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA۶۰۱۳۹۷/۰۶/۱۷شنبه و دوشنبه ۱۷-۲۱نداردCCNA۱۲.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA Colabration۴۰۱۳۹۷/۰۶/۱۷شنبه ۱۶-۲۱نداردCCNA Colabration۱۶.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA Security۴۰۱۳۹۷/۰۶/۱۸یک شنبه ۱۷-۲۱نداردCcna Security۱۲.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNA DATACENTER۴۰۱۳۹۷/۰۶/۲۵یکشنبه ۱۷-۲۱نداردCCNA DATACENTER۱۶.۰۰۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCNP Switch۴۰مهرماهپنجشنبه ۱۴-۱۸نداردCCNP Switch۱۳.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
CCDA۴۰۱۳۹۷/۰۶/۲۰سه شنبه ۱۷-۲۱نداردCCDA۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
HP Server۲۴۱۳۹۷/۰۵/۲۴کمپ سه روزهنداردHP Server۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
MTCNA۲۴۱۳۹۷/۰۵/۲۴کمپ سه روزهنداردMTCNA۹.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Vmware Vsphere۴۰۱۳۹۷/۰۵/۲۹دوشنبه ۱۷-۲۱نداردVmware Vsphere۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Security+ & Ceh ,Kali۴۰۱۳۹۷/۰۶/۰۷چهارشنبه ۱۷-۲۱نداردSecurity+ & Ceh۲۲.۰۰۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
SCCM۴۰۱۳۹۷/۰۶/۱۷شنبه و دوشنبه ۱۷-۲۰نداردSCCM۱۶.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
MCSA Workshop۱۰۰۱۳۹۷/۰۶/۱۹دوشنبه و چهارشنبه ۱۷-۲۱نداردMCSA۲۸.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Sql Server lmp & Design۴۰۱۳۹۷/۰۵/۳۰سه شنبه ۱۷-۲۱نداردSQL۱۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Linux LPIC 1۴۰۱۳۹۷/۰۶/۰۷چهارشنبه ۱۷-۲۱نداردLinux LPIC 1۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
ITIL۲۴۱۳۹۷/۰۶/۱۴۳روزهنداردITIL ۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
A+۳۰۱۳۹۷/۰۵/۳۰سه شنبه ۱۷-۲۱نداردA+۶.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
Photoshop۳۰۱۳۹۷/۰۶/۰۱پنجشنبه ۹-۱۴ندارد----۱۰.۰۰۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰ پیش ثبت نام فوری
”تقویم