مایکروسافت - آموزشگاه ویستا

SCCM و نیاز هر سازمان و شرکتی به آن

تاریخ انتشار ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت:۱۰:۴۲ ادامه مطلب

دوره SCSM

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۲ ساعت:۴:۲۷ ادامه مطلب

دوره share point

تاریخ انتشار ساعت:۴:۲۵ ادامه مطلب

دوره SCDPM

تاریخ انتشار ساعت:۴:۲۲ ادامه مطلب

دوره lync server

تاریخ انتشار ساعت:۴:۲۰ ادامه مطلب

دوره SCCM

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۱۹ ساعت:۶:۵۱ ادامه مطلب

دوره SCOM

تاریخ انتشار ساعت:۶:۴۶ ادامه مطلب
Top