دوره های جدید

هوش مصنوعی برحل داده کاری

برگزاری دوره هوش مصنوعی برحل داده کاری

هوش تجاری

برگزاری دوره هوش تجاری

مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

برگزاری دوره مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

مدیریت منابع انسانی

برگزاری دوره مدیریت منابع انسانی

مدیریت دانش

برگزاری دوره مدیریت دانش

مدیریت تغیر تحول عملکرد

برگزاری دوره مدیریت تغیر تحول عملکرد

مدیریت بهره وری

برگزاری دوره مدیریت بهره وری

مدیریت بر خویشتن

برگزاری دوره مدیریت بر خویشتن

مدیریت ادعا

برگزاری دوره مدیریت ادعا

سیستم های مخابرات رادیویی

برگزاری دوره سیستم های مخابرات رادیویی

جانشین پروری

برگزاری دوره جانشین پروری

تکنیک های حل مسئله

برگزاری دوره تکنیک های حل مسئله

تکنیک های-تصمیم گیری با نرم افزار AHP

برگزاری دوره تکنیک های تصمیم گیری با نرم افزار AHP

آکفا

برگزاری دوره آکفا

team working

برگزاری دوره team working

qt in linux

برگزاری دوره qt in linux

OTDR

برگزاری دوره OTDR

NETWORK+CCNA

برگزاری دوره NETWORK+CCNA

KPI TO LTE

برگزاری دوره KPI TO LTE

JAVA مقدماتی پشرفته

برگزاری دوره JAVA مقدماتی پشرفته

ISMS

برگزاری دوره ISMS