دوره های جدید

security+

برگزاری دوره security+

این دوره در تاریخ 31 شهریور در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14 تا 8 برگزار میشود.

بودجه ریزی

برگزاری دوره بودجه ریزی

این دوره در تاریخ 2 مهر در روز  چهارشنبه ساعت 13 تا 8 برگزار میشود.

دوره emcdcx

برگزاری دوره EMC DCX

این دوره در تاریخ 3 مهر در روزهای پنج شنبه ساعت 17 تا 9 برگزار میشود.

دوره block chain

برگزاری دوره block chain

این دوره  در تاریخ 8 مهر  در روزدوشنبه ساعت 20 تا 15 برگزار میشود.

قانون تجارت و مالیات

قانون تجارات و مالیات

این دوره در تاریخ 7 مهر در روز سه شنبه ساعت 8:30 تا 11:30 برگزار میشود.

تجزیه و تحلیل مدیریت مالیات

تجزیه و تحلیل مدیریت مالیات

این دوره در تاریخ 8 مهر در روز سه شنبه ساعت 8 تا 11 برگزار میشود

دوره pwa

دوره pwa

این دوره در تاریخ 12 مهر در روز های شنبه و دوشنبه ساعت 15 تا 19 برگزار میشود.

مدیریت و بهبود فرایند ها

مدیریت و بهبود فرایند ها

این دوره در تاریخ 30 مهرروز چهارشنبه ساعت 9 تا 12 برگزار میشود.

دوره ccnp

دوره BPMN

این دوره در تاریخ 1شهریور در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت12 تا 16 برگزار میشود.

دوره PACK CCNP COLLABORATION

دوره PACK CCNP COLLABORATION

این دوره در تاریخ 23 مرداد در روز پنجشنبه ساعت 8 تا 18 برگزار میشود.

دوره SECURITY+& CEH

دوره SECURITY+& CEH

این دوره در تاریخ 29 تیر در روز یکشنبه ساعت 17 تا 20 برگزار میشود.

دوره ccnp

دوره ccnp

این دوره در تاریخ 24 تیر روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره CISM

دوره CISM

این دوره در تاریخ 20 مرداد در روز دوشنبه ساعت 16 تا 20 برگزار میشود.

دوره CHFI

دوره CHFI

این دوره در تاریخ 6 شهریور در روز پنجشنبه ساعت 8 تا 16 برگزار میشود.

دوره E TOM

دوره E TOM

این دوره در تاریخ 24 شهریور در روز دوشنبه ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره ICDL

دوره ICDL

این دوره در تاریخ 15 شهریور روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 تا 20 برگزار میشود.