دوره های جدید

رویکردهای نوین بانکداری الکترونیکی

برگزاری رویکردهای نوین بانکداری الکترونیکی

این دوره در تاریخ 8 آذر در روز شنبه ساعت 11 تا 14 برگزار میشود.

تحول نواوری

برگزاری دوره تحول نوآوری

این دوره در تاریخ 8 آذر در روز شنبه  ساعت 17 تا 20 برگزار میشود.

ایمنی کار با ماشین الات صنعتی

برگزاری دوره ایمنی کار با ماشین الات صنعتی

این دوره در تاریخ 9 آذر در روز یکشنبه ساعت 8:30 تا 16:30 برگزار میشود.

مدیریت ادعا

برگزاری دوره مدیریت ادعا

این دوره در تاریخ 5 آذر در روز چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 17 تا 20 برگزار میشود.

تست نفوذ

برگزاری دوره تست نفوذ

این دوره در تاریخ 6 آذر در پنجشنبه ساعت 8 تا 14 برگزار میشود.

دوره TEST-SOFTWARE

برگزاری دوره TEST-SOFTWARE

این دوره  در تاریخ 3 آذر  در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 16 تا 20 برگزار میشود.

دوره سانترال پاناسونیم

برگزاری دوره سانترال پاناسونیک

این دوره در تاریخ 8 آذر در روز شنبه ساعت 8:30 تا 16:30 برگزار میشود.

دوره emc data domain

برگزاری دوره emc data domain

این دوره در تاریخ 2 آذر در روز یکشنبه ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره A+

برگزاری دوره A+

این دوره در تاریخ 3 آذر در روز دوشنبه  ساعت 8 تا 15 برگزار میشود.

مسیولیت پذیری کارکنان

برگزاری دوره مسیولیت پذیری کارکنان

این دوره در تاریخ 2 آذر در یکشنبه ساعت 14 تا 19 برگزار میشود.

دوره SCRUM

برگزاری دوره scrum

این دوره در تاریخ 5 آذر در روز چهارشنبه ساعت 16 تا 20 برگزار میشود.

دوره sans551

برگزاری دوره sans551

این دوره در تاریخ 12 آذر در روز چهارشنبه  ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره sans504 - mansori

برگزاری دوره sans504

این دوره در تاریخ 13 آذر در روز پنجشنبه ساعت 9 تا 14 برگزار میشود.

دوره sans450

برگزاری دوره sans450

این دوره در تاریخ 13 آذر در پنجشنبه ساعت 14 تا 19 برگزار میشود.

دوره جدید python

برگزاری دوره python

این دوره در تاریخ 4 آذر در شنبه و سه شنبه ساعت 18 تا 21 برگزار میشود.

دوره sans551

برگزاری دوره sans551

این دوره در تاریخ 12 آذر در روز چهارشنبه ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره sana 450

برگزاری دوره sans450

این دوره در تاریخ 13 آذر در روز پنجشنبه  ساعت 14 تا 19 برگزار میشود.

دوره اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات بانکی

برگزاری دوره اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات بانکی

این دوره در تاریخ 20 و 21 آبان در روزسه شنبه ساعت 11 تا 15 برگزار میشود.

دوره-cscu

برگزاری دوره cscu

این دوره  در تاریخ 18 آبان  در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 تا 12 برگزار میشود.

دوره cissp

برگزاری دوره cissp

این دوره در تاریخ 18 آبان در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15 تا 18 برگزار میشود.

رویکردهای نوین در بانکداری الکترونیک

برگزاری دوره رویکردهای نوین در بانکداری الکترونیک

این دوره در تاریخ 18 و 19 آبان در روزهای یکشنبه  ساعت 9 تا 12 برگزار میشود.

دوره اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات بانکی

برگزاری دوره اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات بانکی

این دوره در تاریخ 20 و 21 آبان در روزسه شنبه ساعت 11 تا 15 برگزار میشود.

دوره A+

برگزاری دوره A+

این دوره  در تاریخ 25 آبان  در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15 تا 19 برگزار میشود.

دوره python

برگزاری دوره python

این دوره  در تاریخ 10آبان  در روز شنبه ساعت 9 تا 13:30 برگزار میشود.

دوره ceh 8

برگزاری دوره ceh 8

این دوره در تاریخ 8 آبان در روز پنجشنبه ساعت 8:30 تا 13:30 برگزار میشود.

دوره uml

برگزاری دوره uml

این دوره در تاریخ 5 آبان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15 تا 18 برگزار میشود.

آشنایی با معماری سازمانی

برگزاری دوره آشنایی با معماری سازمانی

این دوره در تاریخ 5 آبان در روزهای شنبه و  دوشنبه ساعت 8:30 تا 13:30 برگزار میشود.

آشنایی با ابزار های نوین مالی

برگزاری دوره آشنایی با ابزار های نوین مالی

این دوره  در تاریخ 10آبان و 11آبان در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت11 تا 15 برگزار میشود.

security +دوره

برگزاری دورهsecurity +

این دوره در تاریخ 12 آبان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15 تا 18 برگزار میشود.

ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

برگزاری دوره ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

این دوره در تاریخ12آبان و17 آبان در روزهای دوشنبه و شنبه ساعت11 تا 15برگزار میشود.

POWER-BL دوره

برگزاری دوره POWER-BL

این دوره در تاریخ 1 آذر در روز شنبه ساعت 8:30 تا 12:30 برگزار میشود.

دوره ccnp security score

برگزاری دوره ccnp security score

این دوره در تاریخ 29 شهریور در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 14 تا 18 برگزار میشود.

دوره sd-wan

برگزاری دوره sd-wan

این دوره در تاریخ 31 شهریور در روزهای شنبه و  دوشنبه ساعت 15 تا 18 برگزار میشود.

دوره microtik-customized

برگزاری دوره microtik customized

این دوره در تاریخ 1 مهر در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15 تا 18 برگزار میشود.

دوره block chain

برگزاری دوره block chain

این دوره  در تاریخ 8 مهر  در روزدوشنبه ساعت 20 تا 15 برگزار میشود.

security+

برگزاری دوره security+

این دوره در تاریخ 31 شهریور در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14 تا 8 برگزار میشود.

بودجه ریزی

برگزاری دوره بودجه ریزی

این دوره در تاریخ 2 مهر در روز  چهارشنبه ساعت 13 تا 8 برگزار میشود.

دوره emcdcx

برگزاری دوره EMC DCX

این دوره در تاریخ 3 مهر در روزهای پنج شنبه ساعت 17 تا 9 برگزار میشود.

دوره block chain

برگزاری دوره block chain

این دوره  در تاریخ 8 مهر  در روزدوشنبه ساعت 20 تا 15 برگزار میشود.

قانون تجارت و مالیات

قانون تجارات و مالیات

این دوره در تاریخ 7 مهر در روز سه شنبه ساعت 8:30 تا 11:30 برگزار میشود.

تجزیه و تحلیل مدیریت مالیات

تجزیه و تحلیل مدیریت مالیات

این دوره در تاریخ 8 مهر در روز سه شنبه ساعت 8 تا 11 برگزار میشود

دوره pwa

دوره pwa

این دوره در تاریخ 12 مهر در روز های شنبه و دوشنبه ساعت 15 تا 19 برگزار میشود.

مدیریت و بهبود فرایند ها

مدیریت و بهبود فرایند ها

این دوره در تاریخ 30 مهرروز چهارشنبه ساعت 9 تا 12 برگزار میشود.

دوره ccnp

دوره BPMN

این دوره در تاریخ 1شهریور در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت12 تا 16 برگزار میشود.

دوره PACK CCNP COLLABORATION

دوره PACK CCNP COLLABORATION

این دوره در تاریخ 23 مرداد در روز پنجشنبه ساعت 8 تا 18 برگزار میشود.

دوره SECURITY+& CEH

دوره SECURITY+& CEH

این دوره در تاریخ 29 تیر در روز یکشنبه ساعت 17 تا 20 برگزار میشود.

دوره ccnp

دوره ccnp

این دوره در تاریخ 24 تیر روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره CISM

دوره CISM

این دوره در تاریخ 20 مرداد در روز دوشنبه ساعت 16 تا 20 برگزار میشود.

دوره CHFI

دوره CHFI

این دوره در تاریخ 6 شهریور در روز پنجشنبه ساعت 8 تا 16 برگزار میشود.

دوره E TOM

دوره E TOM

این دوره در تاریخ 24 شهریور در روز دوشنبه ساعت 17 تا 21 برگزار میشود.

دوره ICDL

دوره ICDL

این دوره در تاریخ 15 شهریور روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 تا 20 برگزار میشود.