دوره آموزشی CCNA Routing Switching

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۳۰ ساعت:۱:۰۸
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی CCDA

تاریخ انتشار ساعت:۱:۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی lync server

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۵۴
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی SCCM

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۴۸
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
”تقویم