دوره های نزدیک به برگزاری - آموزشگاه ویستا
کد کلاسنام دوره و جزئیاتمدرستاریخ شروعتاریخ پایانسانسروز و ساعتشهریه ( ریال )مدتوضعیت دورهظرفیت باقی ماندهثبت نام و پرداخت
100JAVA & Android1398/08/261398/09/2621-17یکشنبه سه شنبه15.000.000040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفرثبت نام
101React Native1398/09/081398/09/2916-94 جمعه متوالی20.000.0004 روزدر حال ثبت نام3 نفرثبت نام
103+Network1398/08/231398/10/0514-9پنجشنبه5.000.00030 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
104CCNA Collaboration1398/08/201398/10/2321-17دوشنبه15.00000040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
105CCNP R & S & Tshoot1398/09/091398/11/721-17روزهای زوج30.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام8 نفرثبت نام
106MCSA Workshop1398/09/161398/10/0717-9روزهای زوج25.000.00080 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
107CCNA1398/08/281398/10/1720/30-16/30یکشنبه سه شنبه13.000.000 60 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
108CCNA Security1398/07/291398/08/2021-17روزهای زوج15.000.00040 ساعتظرفیت تکمیل0 نفرثبت نام
109VMWARE VCP-DCV1398/09/101398/09/1317-9کمپ 4 روزه20.000.0004 روزدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
110HP Server1398/08/291398/09/0217-9کمپ 3 روزه15.000.0003 روزدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
111CCNA CCNP Security1398/08/291398/11/2620/30-16/30دوشنبه چهارشنبه45.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
112دوره پایه امنیت (سایبری)1398/08/291398/09/2320-16شنبه چهارشنبه30.000.000 32 ساعتدر حال ثبت نام6 نفر
113Pack Security CEH + Kali1398/08/261398/10/2921-17یکشنبه20.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفرثبت نام
114Advanced Android1398/08/301398/11/0318-14پنجشنبه18.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
115پکیج جامع مدیریت امنیت (سایبری)1398/09/031398/10/0320-16یکشنبه سه شنبه35.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام7 نفر
116ITIL1398/08/221398/08/2417-9کمپ 3 روزه17.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی3 روزدر حال ثبت نام7 نفر
117دوره امنیت CSCU1398/08/231398/08/2317-9کمپ 1 روزه10.000.0008 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
118MTCRE1398/08/231398/08/2417-9کمپ 2 روزه10.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی2 روزدر حال ثبت نام5 نفر
119CCDP1398/09/091398/11/1220/30-16/30شنبه25.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
120پکیج جامع امنیت (فایروال)1398/08/301398/11/2416-8پنجشنبه55.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
121SQL Imp. & Design1398/08/251398/09/2720-30-16/30شنبه چهارشنبه18.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفر
122SQL Admin1398/09/211398/11/1014-9پنجشنبه20.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفر
Top