دوره های نزدیک به برگزاری - آموزشگاه ویستا
کد کلاسنام دوره و جزئیاتمدرستاریخ شروعتاریخ پایانسانسروز و ساعتشهریه ( ریال )مدتوضعیت دورهظرفیت باقی ماندهثبت نام و پرداخت
100JAVA & Android1398/10/2221-17یکشنبه سه شنبه15.000.000040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفرثبت نام
101React Native1398/11/1117-94 جمعه متوالی20.000.0004 روزدر حال ثبت نام3 نفرثبت نام
103Network+ Workshop1398/10/2521-17دوشنبه چهارشنبه5.000.00030 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
104CCNA Voice1398/11/0721-17دوشنبه20.00000040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
105CCNP R & S & Tshoot1398/11/0621-17یکشنبه سه شنبه30.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام8 نفرثبت نام
106MCSA Workshop1398/11/05 گروه A1398/11/10 گروه B21-17 , 16-9روزهای زوج A , پنجشنبه B25.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
107CCNA1398/10/1214-9پنجشنبه13.000.000 60 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
108CCNA Security1398/11/1921-17روزهای زوج15.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
109VMWARE VCP-DCV1398/10/2618-14پنجشنبه20.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
110HP Server1398/10/2517-9کمپ 3 روزه15.000.0003 روزدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
111CCNA CCNP Security1398/11/1221-17روزهای زوج45.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
112Linux Lpic-11398/10/2521-16چهارشنبه15.000.000 40 ساعتدر حال ثبت نام6 نفر
113Pack Security CEH + Kali1398/10/2619-14پنجشنبه20.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفرثبت نام
114Advanced Android1398/12/0818-14پنجشنبه18.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
115CCNA CCNP Datacenter1398/10/2617-9پنجشنبه جمعه60.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام7 نفر
116Citrix Xen Desktop Xen Server1398/10/2821-17شنبه دوشنبه40.000.00050 ساعتدر حال ثبت نام7 نفر
117آکفا CSCU1398/11/0317-9کمپ 1 روزه10.000.0001 روزدر حال ثبت نام5 نفر
118MTCNA1398/10/2517-9کمپ 3 روزه12.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی3 روزدر حال ثبت نام5 نفر
119CCDP1398/10/2121-17شنبه25.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
120پکیج Firewall1398/11/0316-8پنجشنبه40.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
121Python1398/11/0521-17شنبه دوشنبه20.000.00030 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
122CISSP1398/11/0821-16سه شنبه20.000.00030 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
123MTCINE - Networking1398/12/0717-9کمپ 3 روزه12.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی3 روزدر حال ثبت نام5 نفر
124VDI Horizon1398/11/1617-9کمپ 3 روزه35.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی24 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
125SQL Admin1398/10/2820/30-16/30شنبه چهارشنبه20.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
126SQL Imp. & Design1398/10/2921-17یکشنبه سه شنبه15.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
127SCCM1398/11/0221-17چهارشنبه30.000.00030 ساعتدر حال ثبت نام5 نفر
Top