دوره های نزدیک به برگزاری - آموزشگاه ویستا
کد کلاسنام دوره و جزئیاتمدرستاریخ شروعتاریخ پایانسانسروز و ساعتشهریه ( ریال )مدتوضعیت دورهظرفیت باقی ماندهثبت نام و پرداخت
100JAVA Android1398/1/51398/1/816-8دوشنبه تا پنجشنبه15.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام1 نفرثبت نام
101React Native1398/1/51398/1/816-8دوشنبه تا پنجشنبه15.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی32 ساعتتکمیل ظرفیت0ثبت نام
102Reactnative97/1/997/1/1216-8جمعه الی دوشنبه15.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام3 نفرثبت نام
103کارگاه ICDL 1,21398/1/51398/1/816-8دوشنبه تا پنجشنبه14.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام7 نفرثبت نام
104HP Server1398/1/61398/1/816-8سه شنبه تا پنجشنبه13.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی24 ساعتدر حال ثبت نام3 نفرثبت نام
105Mikrotik MTCTCE1398/1/61398/1/816-8سه شنبه تا پنجشنبه10.000.000 همراه با ناهار و پذیرایی و آزمون بین المللی24 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
106Advanced Android1398/121398/1/1916-8جمعه الی دوشنبه15.000.000 همراه با ناهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام2 نفرثبت نام
107IOS1398/1/91398/1/1216-8جمعه الی دوشنبه15.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام3 نفرثبت نام
108CEH Kali1398/1/91398/1/1216-8جمعه الی دوشنبه15.000.000 به همراه نهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
Top