دوره های نزدیک به برگزاری - آموزشگاه ویستا
کد کلاسنام دوره و جزئیاتمدرستاریخ شروعتاریخ پایانسانسروز و ساعتشهریه ( ریال )مدتوضعیت دورهظرفیت باقی ماندهثبت نام و پرداخت
100JAVA Android1398/02/101398/03/1921-17یکشنبه و سه شنبه15.000.000040 ساعتدر حال ثبت نام0ثبت نام
101React Native1398/02/301398/04/3121-17دوشنبه 18.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام2 نفرثبت نام
102Reactnative98/03/0298/03/0516/30-8/30پنجشنبه الی یکشنبه18.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی32 ساعتدر حال ثبت نام3 نفرثبت نام
103+Network1398/02/181398/03/2221-17چهارشنبه5.000.00030 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
104CCNA Collaboration1398/02/211398/04/2921-17شنبه15.00000040 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
105CCNP R&S&Tshoot1398/02/241398/04/3121-17شنبه و دوشنبه30.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام8 نفرثبت نام
106MCSA Workshop1398/02/231398/02/1721-17شنبه و دوشنبه25.000.00080 ساعتدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
107CCNA1398/02/241398/04/0921-17یکشنبه و سه شنبه12.000.000 60 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
108CCNA Security1398/03/021398/05/1018-14پنجشنبه13.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام8 نفرثبت نام
109VMWARE VCP-DCV1398/02/261398/05/0314-9پنج شنبه16.000.00040 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
110HP Server1398/02/291398/04/0221-17یکشنبه15.000.00024 ساعتدر حال ثبت نام4 نفرثبت نام
111CCNA CCNP Data center1398/02/311398/05/0921-17دوشنبه و چهارشنبه60.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام9 نفرثبت نام
112مهندسی VOIP آموزش Issabel1398/03/021398/03/0516/30-8/30پنجشنبه الی یکشنبه18.000.000 به همراه ناهار و پذیرایی3 روزدر حال ثبت نام6 نفر
113Pack Security CEH Kali1398/03/021398/05/1021-17پنجشنبه20.000.00050 ساعتدر حال ثبت نام5 نفرثبت نام
114کمپ Android1398/03/091398/03/0916/30-8/30پنجشنبه الی یکشنبه18.000.000به همراه ناهار و پذیرایی4 روزدر حال ثبت نام6 نفرثبت نام
115Mini MBA in ICT1398/03/021398/05/0721-17زوج80.000.000100 ساعتدر حال ثبت نام9 نفر
Top