دوره های آموزشی برق و ابزار دقیق - آموزشگاه ویستا
ردیفنام دورهمدت دورهمخاطبین
1PLC مخصوص بهره برداری (زیمنس)16 ساعتبهره بردار
2MONITORING مخصوص بهره بردار (زیمنس)16 ساعتبهره بردار
3 YOKOGAWA DCS مخصوص بهره بردار16 ساعتبهره بردار
4ABB DCS مخصوص بهره بردار16 ساعتبهره بردار
5SIEMENS DCS مخصوص بهره بردار16 ساعتبهره بردار
6PLC l SIEMENS مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
7PLC ll SIEMENS مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
8(SIEMENS MONITORING l (WINCC مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
9(SIEMENS MONITORING ll (WINCC مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
10ABB DCS l مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
11ABB DCS ll مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
12YOKOGAWA DCS l مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
13YOKOGAWA DCS ll مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
14SIEMENS DCS l مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
15SIEMENS DCS ll مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
16DELTA V DCS مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
17GE DCS l مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
18GE DCS ll مخصوص ابزار دقیق24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
19شبکه های صنعتی با تکیه بر PROFIBUS24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
20HIMA24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
21YOKOGAWA PROSAFE RS24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
22Functional safety24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات)
23اصول کنترل24 ساعتابزار دقیق (تعمیرات) و کنترل
Top