مجازی سازِ - آموزشگاه ویستا
آموزش VMware vRealize-Automation

دوره vRealize Automation ICM

تاریخ انتشار ۹۷/۱۱/۱۷ ساعت:۲:۵۵ ادامه مطلب
آموزش VMware VSAN

دوره VMware VSAN

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۱۱ ساعت:۶:۰۰ ادامه مطلب
آموزش VMware NSX

دوره VMware NSX

تاریخ انتشار ساعت:۵:۵۵ ادامه مطلب
آموزش VMware HORIZON 7

دوره VMware HORIZON 7

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت:۷:۲۰ ادامه مطلب
آموزش VCAP

دوره VCAP

تاریخ انتشار ساعت:۷:۱۲ ادامه مطلب
آموزش VMware vSphere 6.5

دوره VMware vSphere 6.5

تاریخ انتشار ساعت:۷:۰۸ ادامه مطلب
Top