لینوکس - آموزشگاه ویستا

Linux Lpic-1، مدرکی کمتر شناخته شده در ایران

تاریخ انتشار ۹۸/۱۱/۰۱ ساعت:۱۱:۳۱ ادامه مطلب
آموزش لینوکس LPIC3

دوره ی لینوکس LPIC3

تاریخ انتشار ۹۷/۰۳/۰۱ ساعت:۹:۱۲ ادامه مطلب
آموزش لینوکس LPIC2

دوره لینوکس LPIC2

تاریخ انتشار ساعت:۹:۰۶ ادامه مطلب
آموزش لینوکس LPIC1

دوره لینوکس LPIC1

تاریخ انتشار ساعت:۹:۰۰ ادامه مطلب
آموزش لینوکس LPI

دوره لینوکس LPI

تاریخ انتشار ساعت:۸:۴۰ ادامه مطلب
Top