دوره های نزدیک به برگزاری سیسکو ، مایکروسافت و ….

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت
نام دورهروز های برگزاری دورهنام استاد
Datacenterآذرماه روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس کیا
Pertmasterیک شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۶ مهندس علی عسگری
SQL Tunningسه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس قربانی
Datacenter TIA and BICSIشنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۶ دکتر سلطانی
۲Gچهارشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس نقشینه
۳Gسه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس نقشینه
۴Gپنج شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۴ مهندس نقشینه
Androidپنج شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۳مهندس سر سیفی
EVPMشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس علی عسگری
structure cablingشنبه تا چهارشنبه ها ساعت ۹ الی۱۷مهندس زمانیان
SQL Developدوشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس قربانی
MangoDBشنبه هاساعت ۹ الی ۱۳مهندس قربانی
Exchange شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱مهندس هاشمی
Javaدوشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس زرین فام
Linux LPI2 سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۱ مهندس رفیع خواه
ارتنینگ و صاعقه مخابرات شنبه الی چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۷ دکتر رنجبر
Juniperشنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۸مهندس رضوانی
CCNA and CCNP Security شنبه الی جمعه ها ساعت ۹ الی ۱۹مهندس عسگری
CCNP Routing and Switiching and Tshootروزهای فرد ساعت ۹ الی ۱۲مهندس حسین شاملو
ISMSچهارشنبه الی جمعه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس شاکری
F5 Load balancerشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ مهندس یزدان پرست
Network Analysisدوشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۲۱ مهندس یزدان پرست
SQL Adminدوشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۲۰ مهندس قربانی
Excel یکشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ مهندس نوشاو
HP Server and SANشنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس مهرافزا
Photoshopروزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۲۱مهندس میرزایی
Excelجمعه ها ساعت ۹ الی ۱۳مهندس ذبیحیان
SCCMشنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس هاشمی
CEHچهارشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰مهندس حق محمدی
CCNA Security شنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۷ مهندس عسکری
Vmware Vsphereشنبه الی سه شنبه ها ۹ الی ۱۶مهندس وثوقی
Voip Elasticشنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس حق محمدی
CEH and Kaliشنبه و دوشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ مهندس حق محمدی
CCNP Datacenterشنبه الی چهار شنبه ساعت ۹ الی ۱۷مهندس سلیمانی
Mikrotik wirelessچهارشنبه الی جمعه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس خردمند
TFSیکشنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۷مهندس قربانی
ETLدوشنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۷ مهندس کاویانی
CCNP Routing and Switiching and Tshootیکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱مهندس عسگری
CCNP Routing and Switiching and Tshootدوشنبه و چهارشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس شمیرانی
SCCM and SCOMروزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۱ مهندس هاشمی
PMBOKشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۶مهندس علی عسگری
ITILچهارشنبه و جمعه ها ساعت ۹ الی ۱۷مهندس شفقت
HTML and Dream Weaver and Cssروزهای فردمهندس جعفری
EMCروزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس کیا
VCAPروزهای فرد ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس کیا
Oracleروزهای فرد ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس فخر عطار
SPSSروزهای فرد ساعت ۱۷ الی ۲۱ مهندس قاسمی
radiomaxشنبه الی چهارشنبه ها سااعت ۹ الی ۱۷دکتر قمری
Advanced Excelروزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۰ مهندس قزلباش
Monitoringروزهای زوج ساعت ۱۶ الی ۲۰ مهندس طهرانی
Monitoringروزهای فرد ساعت ۱۷ الی ۲۰ مهندس حق محمدی
فیبر نوری کمپ شنبه الی چهارشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۶مهندس دهاقین
حتماً مطالعه کنید  گروه آموزشی ویستا سال خوبی را برای شما همراهان این مجموعه آرزومند است