دوره های نزدیک به برگزاری سیسکو ، مایکروسافت و ….

ویستا | دوره های شبکه | آموزش شبکه‌ | دوره های سیسکو | دوره های مایکروسافت
نام دورهروز های برگزاری دورهنام استاد
Datacenterآذرماه روزهای زوج ساعت 17 الی 21 مهندس کیا
Pertmasterیک شنبه ها ساعت 9 الی 16 مهندس علی عسگری
SQL Tunningسه شنبه ها ساعت 17 الی 21 مهندس قربانی
Datacenter TIA and BICSIشنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 16 دکتر سلطانی
2Gچهارشنبه ها ساعت 17 الی 21 مهندس نقشینه
3Gسه شنبه ها ساعت 17 الی 21 مهندس نقشینه
4Gپنج شنبه ها ساعت 9 الی 14 مهندس نقشینه
Androidپنج شنبه ها ساعت 9 الی 13مهندس سر سیفی
EVPMشنبه ها ساعت 9 الی 17مهندس علی عسگری
structure cablingشنبه تا چهارشنبه ها ساعت 9 الی17مهندس زمانیان
SQL Developدوشنبه ها ساعت 9 الی 17مهندس قربانی
MangoDBشنبه هاساعت 9 الی 13مهندس قربانی
Exchange شنبه ها ساعت 17 الی 21مهندس هاشمی
Javaدوشنبه ها ساعت 17 الی 21 مهندس زرین فام
Linux LPI2 سه شنبه ها ساعت 16 الی 21 مهندس رفیع خواه
ارتنینگ و صاعقه مخابرات شنبه الی چهارشنبه ساعت 9 الی 17 دکتر رنجبر
Juniperشنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 18مهندس رضوانی
CCNA and CCNP Security شنبه الی جمعه ها ساعت 9 الی 19مهندس عسگری
CCNP Routing and Switiching and Tshootروزهای فرد ساعت 9 الی 12مهندس حسین شاملو
ISMSچهارشنبه الی جمعه ها ساعت 9 الی 17مهندس شاکری
F5 Load balancerشنبه ها ساعت 16 الی 20 مهندس یزدان پرست
Network Analysisدوشنبه ها ساعت 18 الی 21 مهندس یزدان پرست
SQL Adminدوشنبه ها ساعت 15 الی 20 مهندس قربانی
Excel یکشنبه ها ساعت 16 الی 20 مهندس نوشاو
HP Server and SANشنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 17مهندس مهرافزا
Photoshopروزهای زوج ساعت 17 الی 21مهندس میرزایی
Excelجمعه ها ساعت 9 الی 13مهندس ذبیحیان
SCCMشنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 17مهندس هاشمی
CEHچهارشنبه ها ساعت 16 الی 20مهندس حق محمدی
CCNA Security شنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 17 مهندس عسکری
Vmware Vsphereشنبه الی سه شنبه ها 9 الی 16مهندس وثوقی
Voip Elasticشنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 17مهندس حق محمدی
CEH and Kaliشنبه و دوشنبه ها ساعت 16 الی 20 مهندس حق محمدی
CCNP Datacenterشنبه الی چهار شنبه ساعت 9 الی 17مهندس سلیمانی
Mikrotik wirelessچهارشنبه الی جمعه ها ساعت 9 الی 17مهندس خردمند
TFSیکشنبه ها ساعت 13 الی 17مهندس قربانی
ETLدوشنبه ها ساعت 13 الی 17 مهندس کاویانی
CCNP Routing and Switiching and Tshootیکشنبه و سه شنبه ها ساعت 17 الی 21مهندس عسگری
CCNP Routing and Switiching and Tshootدوشنبه و چهارشنبه ها ساعت 17 الی 21 مهندس شمیرانی
SCCM and SCOMروزهای زوج ساعت 16 الی 21 مهندس هاشمی
PMBOKشنبه ها ساعت 9 الی 16مهندس علی عسگری
ITILچهارشنبه و جمعه ها ساعت 9 الی 17مهندس شفقت
HTML and Dream Weaver and Cssروزهای فردمهندس جعفری
EMCروزهای زوج ساعت 17 الی 21 مهندس کیا
VCAPروزهای فرد ساعت 17 الی 21 مهندس کیا
Oracleروزهای فرد ساعت 17 الی 21 مهندس فخر عطار
SPSSروزهای فرد ساعت 17 الی 21 مهندس قاسمی
radiomaxشنبه الی چهارشنبه ها سااعت 9 الی 17دکتر قمری
Advanced Excelروزهای زوج ساعت 16 الی 20 مهندس قزلباش
Monitoringروزهای زوج ساعت 16 الی 20 مهندس طهرانی
Monitoringروزهای فرد ساعت 17 الی 20 مهندس حق محمدی
فیبر نوری کمپ شنبه الی چهارشنبه ها ساعت 9 الی 16مهندس دهاقین